Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/830
Title: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội về sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Phùng, Thị Cẩm Tú
Keywords: Tài chính
Nguồn vốn
Đầu tư
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 8-2009, Tr.34-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/830
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0151.pdf11.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.