Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/827
Title: Chương trình đánh giá năng lực vốn ngân hàng Mỹ với sự tham gia của cơ quan bảo hiểm tiền gửi và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Đặng, Duy Cường
Nguyễn, Tú
Keywords: Ngân hàng Mỹ
Năng lực vốn
Bảo hiểm tiền gửi
Kinh nghiệm
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 13-7/2009, Tr.59-62
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/827
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0150.pdf5.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.