Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/822
Title: Tác dụng của kiểm toán độc lập với việc minh bạch tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Mai, Hoàng Minh
Keywords: Tài chính
Kiểm toán
Hội nhập
Quốc tế
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 115-2007, Tr.36,42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/822
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0148.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.