DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/804

Nhan đề: Dạy học lí thuyết về văn tự sự cho học sinh trung học cơ sở bằng hoạt động tích cực
Tác giả: Phạm, Thị Anh
Từ khoá: Văn tự sự
Dạy học
Học sinh
Trung học cơ sở
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 165 (kì 2-6/2007). Tr. 12-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/804
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0162.pdf3,71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback