DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/792

Nhan đề: Phân tích tính toán dao động đối với cầu treo dây võng
Tác giả: Lê, Thị Bích Thủy
Nguyễn, Trường Hoàng
Từ khoá: Phân tích
Tính toán
Cầu treo
Dây võng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tập chí Xây dựng. Số 1-2007. Tr.36-38
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/792
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0025.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback