DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/759

Nhan đề: Ảnh hưởng chiều cao trụ tháp đến phân bố nội lực trong cầu treo dây võng
Tác giả: Phùng, Mạnh Tiến
Vũ, Trí Thắng
Từ khoá: Ảnh hưởng
Trụ tháp
Cầu treo
Dây võng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 9-2007.Tr.19-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/759
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0018.pdf4,46 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback