Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/758
Title: Những giải pháp để hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận và áp dụng hệ thống chuẩn mực đánh giá an toàn ngân hàng theo thỏa ước Basel
Authors: Ngô, Ánh Dương
Keywords: Ngân hàng
Chuẩn mực
Thỏa ước Basel
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 12-6/2007, Tr.26-30,41; Số 13-7/2007, Tr.32-36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/758
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0134.pdf10.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.