DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/757

Nhan đề: Mô hình tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng lực trước
Tác giả: Phan, Quang Minh
Nguyễn, Ngọc Phương
Từ khoá: Mô hình
Tính toán
Khả năng chịu cắt
Dầm
Bê tông
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Xây dựng. Số 2-2007. Tr.64-67
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/757
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0017.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback