DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/755

Nhan đề: Tính toán một số cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản theo chỉ số độ tin cậy
Tác giả: Phạm, Đức Cương
Từ khoá: Tính toán
Cấu kiện
Bê tông
Cốt thép
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Xây dựng. Số 4-2007. Tr.35-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/755
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0016.pdf3,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback