Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7480
Title: Chiến lược nguồn nhân lực của trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học: Nghiên cứu tình huống Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Other Titles: The strategy of human resources of the university to meet the basic requirements of renewal and comprehensive higher education: case studies University of Economics - UD
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thu, TS.
Keywords: Chiến lược nguồn nhân lực
Trường đại học
Giáo dục đại học
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2016-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2015-04-60; 158 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng hợp lý luận về chiến lược nguồn nhân lực; Chương 2.Thực trạng hoạt động và thực trạng nguồn nhân lực của các trường đại học. Phân tích cụ thể trường hợp Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; Chương 3. Chiến lược nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học: Tình huống Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7480
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichThu.TT.pdfTóm tắt740.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichThu.TV.pdfToàn văn9.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.