Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7454
Title: Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo
Other Titles: Cooperative Communications in mobile radio systems with Imperfect Channel State Information
Authors: Nguyễn, Hồng Giang
Advisor: Nguyễn, Lê Hùng, PGS.TS.
Võ, Nguyễn Quốc Bảo, PGS.TS.
Keywords: Mạng truyền thông hợp tác
Công nghệ truyền thông không dây
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 223 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về truyền thông hợp tác; Chương 2. Hiệu năng mạng truyền thông hợp tác Mimo và mạng chuyển tiếp hợp tác đa chặng; Chương 3. Chương 3. Sử dụng kỹ thuật kết hợp tín hiệu thu nâng cao hiệu năng mạng truyền thông hợp tác; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7454
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHongGiang.TT.pdfTóm tắt2.54 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHongGiang.TT_E.pdfSummary1.83 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHongGiangTV.pdfToàn văn35.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.