DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/734

Nhan đề: Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng lực trước
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Phương
Từ khoá: Nghiên cứu
Thực nghiệm
Dầm
Bê tông
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Xây dựng. Số 9-2007. Tr.29-31
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/734
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0013.pdf3,86 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback