DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/693

Nhan đề: Một số công cụ chẩn đoán, đánh giá và ứng dụng trong giáo dục đặc biệt cho trẻ em khuyết tật
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Trần, Thị Minh Thành
Từ khoá: Giáo dục đặc biệt
Trẻ em khuyết tật
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 6 (99), 6-2007. Tr.53-63
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/693
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0136.pdf9,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback