Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6812
Title: Quản lý thuế hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Quản lý thuế
Hộ kinh doanh
Quận Thanh Khê
Đà Nẵng
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận Văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10: 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; Chương 2.Thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6812
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt412.76 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn7.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.