DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/671

Nhan đề: Hiệu quả của giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật dựa vào cộng đồng ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ)
Tác giả: Nguyễn, Thanh Bình
Từ khoá: Giáo dục hòa nhập
Trẻ khuyết tật
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 163 (kì 2-5/2007). Tr.42-44
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/671
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0122.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback