DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/624

Nhan đề: Đôi điều về việc giảng dạu ca dao trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn, Kim Rần
Từ khoá: Cao dao
Ngữ văn
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục. Số 164 (kì 1-6/2007). tr. 27-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/624
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0111.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback