DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/611

Nhan đề: Ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài
Tác giả: Bùi, Khắc Điệp
Lâm, Hữu Quang
Junichiro, Niwa
Từ khoá: Dầm
Bê tông
Cốt thép
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 1+2-2007. Tr.14-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/611
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0001.pdf9,07 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback