Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5271
Title: Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện nay
Authors: Lâm, Thị Hồng Thắm
Advisor: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Triết học Mác-Lênin
Mối quan hệ biện chứng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5271
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt300.24 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.96.pdfToàn văn596.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.