Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/525
Title: Chương trình đánh giá năng lực vốn ngân hàng Mỹ với sự tham gia của cơ quan bảo hiểm tiền gửi và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Đặng, Duy Cường
Nguyễn, Tú
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Năng lực vốn
Bảo hiểm tiền gửi
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 13-7/2009, Tr.58-62
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/525
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0085.pdf5.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.