Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/518
Title: Bàn về vai trò và đặc điểm của quản trị chiến lược Ngân hàng thương mại
Authors: Phạm, Minh Tú
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Quản trị chiến lược
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 5(278)-1/3/2009, Tr.32-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/518
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0078.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.