Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/509
Title: Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước yêu cầu toàn cầu hóa
Authors: Lê, Quang Đức
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Toàn cầu hóa
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, số 1(66)-2009, Tr.25-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/509
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0070.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.