Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/484
Title: Nhìn lại vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Tài chính
Đầu tư
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị Thế giới, Số 2(154)-2009, Tr.70-78
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/484
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0045.pdf9.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.