DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/472

Nhan đề: Tác động của xu hướng tự do hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tới hệ thống giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần, Văn Tùng
Từ khoá: Giáo dục
Tự do hóa
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 3(155)/2009. Tr.62-73
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/472
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0047.pdf20,03 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback