DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/439

Nhan đề: Bàn về quy định lãi suất trong các hợp đồng tín dụng
Tác giả: Đỗ, Thế Mãi
Từ khoá: Tín dụng
Lãi suất
Ngân hàng nhà nước
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 5 - 3/2009, Tr. 33-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/439
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0034.pdf6,99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback