DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/433

Nhan đề: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một số vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam.
Tác giả: Vũ, Khoan
Từ khoá: Khủng hoảng kinh tế
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: 2009-05
Mô tả: Tạp chí Cộng sản, số 799 tháng 5/2009. Trang 37-41
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/433
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0001.pdf5 trang10,55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback