Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/419
Title: Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới NSNN Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Khủng hoảng tài c hính
Ngân sách nhà nước
Tác động
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Tài chính, Số tháng 5/2009, Tr. 9-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/419
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0021.pdf5.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.