DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/408

Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tài chính - tiền tệ của Việt Nam nhằm kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Tác giả: Nguyễn, Đắc Hưng
Từ khoá: Tài chính tiền tệ
Kinh nghiệm quốc tế
Giải pháp
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới, Số 4(154), Tr. 53-60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0014.pdf11,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback