DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/389

Nhan đề: Vận dụng giải pháp từ các ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước để tăng cường nguồn vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Tác giả: Đinh, Xuân Hạ
Từ khoá: Ngân hàng thương mại cổ phần
Giải pháp
Vốn
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 8 - 4/2009, Tr. 23-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/389
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0007.pdf8,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback