DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/380

Nhan đề: Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Tác giả: Đinh, Trọng Hanh
Từ khoá: Kiểm toán
Thực trạng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tài liệu Kiểm toán, Số 3-2009, Tr.9-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/380
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0002.pdf8,06 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback