Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3506
Title: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (bước 1) cho sinh viên lớp chuyên thể dục - sinh trường đại học sư phạm - đại học Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Nguyện
Đào, Thị Thanh Hà
Keywords: Bóng chuyền
Chuyền bóng thấp tay
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3506
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNguyen03.pdfMục lục628.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.