DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ ứng dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/335

Nhan đề: 18 trò chơi vui học tiếng Việt trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn, Thế Truyền
Từ khoá: Tiếng Việt
Trò chơi
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ. Số 1-2006. Tr.71-80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/335
Appears in Collections:Ngôn ngữ ứng dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NguyenTheTruyen_compress.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback