Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3232
Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
Authors: Nguyễn, Văn Thọ
Keywords: Quản lý Giáo dục
Phương pháp dạy học
Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3232
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt414.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.