DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3232

Nhan đề: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
Tác giả: Nguyễn, Văn Thọ
Từ khoá: Quản lý Giáo dục
Phương pháp dạy học
Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3232
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt414,65 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback