DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ ứng dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/323

Nhan đề: Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đạu từ quy chiếu chỉ định this/these và that/those trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai
Tác giả: Nguyễn, Hữu Chấn
Từ khoá: Đại từ
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ. Số 5 - 2005. Tr. 47-56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/323
Appears in Collections:Ngôn ngữ ứng dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NguyenHuuChan_compress.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback