DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Y học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2902

Nhan đề: Ảnh hưởng của tiêm vắcxin cúm cho gia cầm tới tỷ lệ mắc cúm A (H5N1) của cộng đồng dân cư chung và nhóm tiếp xúc trực tiếp
Tác giả: Nguyễn, Văn Bình
Nguyễn, Thúy Hoa
Lê, Thị Quỳnh Mai
Phạm, Ngọc Hùng
Từ khoá: Vắcxin
Cúm
H5N1
Gia cầm
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Y - Dược học Quân sự, Số 1-2007. Tr. 27-32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2902
Appears in Collections:Y học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
YH_0006.pdf128,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback