DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Y học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2898

Nhan đề: An toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ gia đình ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Ba
Nguyễn, Duy Bắc
Trần, Ngọc Anh
Từ khoá: Thực phẩm
An toàn
Vệ sinh
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Y - Dược học Quân sự, Số 9-2011. Tr. 1-11.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2898
Appears in Collections:Y học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
YH_0005.pdf136,71 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback