DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2895

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Quang Vĩnh
Người hướng dẫn: Lê, Kỷ
Từ khoá: Mạng và hệ thống điện
Thủy điện
Truyền tải điện
Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2895
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt146,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback