DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Tác giả - Tác phẩm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2880

Nhan đề: Dạy học đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" - Kịch "Vũ Như Tô" (Nguyễn Huy Tưởng) theo đặc trưng thể loại
Tác giả: Nguyễn, Thành Lâm
Từ khoá: Dạy học
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Vũ Như Tô
Nguyễn Huy Tưởng
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 258-(kỳ 2-3/2011). Tr. 30-32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2880
Appears in Collections:Tác giả - Tác phẩm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TP_0003.PDF106,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback