DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Tác giả - Tác phẩm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2875

Nhan đề: Sắc thái dân gian trong ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính
Tác giả: Lê, Minh Nguyệt
Từ khoá: Dân gian
Thơ
Nguyễn Bính
Ngôn ngữ
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 259-(kỳ 1-4/2011). Tr. 42-43.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2875
Appears in Collections:Tác giả - Tác phẩm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TP_0004.PDF79,41 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback