DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Hội họa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2806

Nhan đề: Nghệ thuật đương đại không thể ngụy trang
Từ khoá: Nghệ thuật đương đại
Mỹ thuật
Năm xuất bản: 2009-02
Mô tả: Tạp chí Mỹ thuật - Kiến trúc, Số 296-02/2009. Tr. 40-44.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2806
Appears in Collections:Hội họa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HH_0001.PDF404,53 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback