DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Đạo đức >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2801

Nhan đề: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Tác giả: Vũ, Văn Phúc
Từ khoá: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Đảng viên
Cán bộ
Năm xuất bản: 2011-05
Mô tả: Tạp chí Cộng sản, Số 823-05/2011. Tr. 51-54.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2801
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DD_0008.PDF256,63 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback