DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Đạo đức >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2798

Nhan đề: Một số biện pháp nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Văn Vinh
Nguyễn, Đăng Diển
Từ khoá: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 1-2011. Tr. 40-41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2798
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DD_0001.PDF213,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback