DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Đạo đức >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2797

Nhan đề: Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Phan, Quốc Huy
Từ khoá: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Sinh viên
Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 253-(kỳ 1-1/2011). Tr. 24-26.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2797
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DD_0002.PDF222,66 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback