Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2772
Title: Về nghệ thuật dùng người của cán bộ lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước
Authors: Vũ, Duy Yên
Keywords: Hành chính
Cán bộ
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Quản lý Nhà nước, Số 9-2006. Tr. 6-9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2772
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HC_0004.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.