DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản lý hành chính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2761

Nhan đề: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
Tác giả: Trịnh, Thị Thu Hương
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 170, Tr. 32-36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2761
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HC_0014.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback