DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản lý hành chính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2756

Nhan đề: Cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng
Từ khoá: Cải cách hành chính
Bắc Giang
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 3(134), Tr. 42-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2756
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HC_0011.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback