DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Sinh học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2750

Nhan đề: Kết quả lai tạo, chọn lọc, khảo nghiệm và sản xuất giống chè LDP2
Tác giả: Đỗ, Văn Ngọc
Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Văn Niệm
Trần, Thị Lư
Nguyễn, Hữu La
Từ khoá: Chè
LDP2
Năm xuất bản: 2007-01
Mô tả: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 2-01/2007. Tr. 24-26.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2750
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
S_0001.pdf2,97 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback