DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/275

Nhan đề: Tư bản hậu công nghiệp và kinh tế học siêu vĩ mô
Tác giả: Nguyễn, Bình Giang
Từ khoá: Tư bản
Công nghiệp
Kinh tế học
Siêu vĩ mô
Năm xuất bản: 2005-08
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/275
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TruongBinhGiang_compress.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback