Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2747
Title: Kết quả thí nghiệm ngô thuần QP4 vụ Xuân 2006 tại xã Lao Và Chải (Yên Minh, Hà Giang)
Authors: Dương, Văn Sơn
Keywords: Ngô
QP4
Issue Date: 2007-02
Description: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1+2-02/2007. Tr. 135-137.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2747
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_0002.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.