DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Sinh học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2747

Nhan đề: Kết quả thí nghiệm ngô thuần QP4 vụ Xuân 2006 tại xã Lao Và Chải (Yên Minh, Hà Giang)
Tác giả: Dương, Văn Sơn
Từ khoá: Ngô
QP4
Năm xuất bản: 2007-02
Mô tả: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1+2-02/2007. Tr. 135-137.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2747
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
S_0002.pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback