DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Luật pháp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2746

Nhan đề: Đổi mới chính sách thuế nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân
Tác giả: Hoàng, Minh Châu
Từ khoá: Chính sách thuế
Đổi mới
Phát triển
Doanh nghiệp tư nhân
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Số 7-2007, Tr.29-30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2746
Appears in Collections:Luật pháp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PL_0007.pdf771,39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback