Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2742
Title: Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa
Authors: Nguyễn, Thị Lang
Háo, Nhật Huy
Bùi, Chí Bửu
Keywords: Di truyền
Chọn giống
Cây lúa
Issue Date: 2007-04
Description: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1-04/2007. Tr. 15-20, 33.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2742
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_0003.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.